Algemene verkoop voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: de voorwaarden) zijn exclusief van toepassing op alle prijsopgaven, offertes, aanbiedingen (hierna gezamenlijk te noemen: de aanbiedingen) en alle overeenkomsten van welke aard ook tussen Floramedia Holland (hierna te noemen: Floramedia) en een koper/opdrachtgever, waarop Floramedia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper/opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Veranderingen van, afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Floramedia en koper/opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien een aanbieding of overeenkomst op enig punt afwijkt van de onderhavige voorwaarden dan blijven deze voorwaarden voor het overige van toepassing. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige (deel)bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende (deel)bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, daaronder begrepen de aanbiedingen op deze website, uitgegeven prospectussen, prijslijsten en bescheiden, zijn, hoewel geheel vrijblijvend, uiterlijk dertig dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, beschrijvingen e.d.. Floramedia mag zonder meer uitgaan van de juistheid van de door de koper/opdrachtgever verstrekte documenten. De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die producten en/of werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3. Ontwerpen, adviezen en materialen
Alle door Floramedia verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Floramedia aanvaardt geen aansprakelijkheid en draagt geen verantwoordelijkheid voor gebreken aan producten geleverd op basis van een door of namens koper/opdrachtgever gemaakt of voorgelegd ontwerp of voor informatie of adviezen naar aanleiding van een dergelijk ontwerp. Floramedia aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de functionele geschiktheid of kwaliteit van materialen, daaronder begrepen de inhoud van drukwerk en de kwaliteit van beelden en logo’s, welke door haar zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van koper/opdrachtgever. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de koper/opdrachtgever is bestemd. Alle schades welke voortvloeien uit een door of in opdracht van koper/opdrachtgever gemaakt ontwerp of uit op verlangen of aanwijzingen van de koper/opdrachtgever gebruikte materialen, daaronder begrepen schade welke door Floramedia zelf wordt geleden, dienen door koper/opdrachtgever te worden gedragen. Koper/opdrachtgever zal in eventuele voorkomende gevallen Floramedia volledig vrijwaren voor eventuele claims van derden.

Artikel 4. Modellen en voorbeelden
Een door Floramedia getoond of verstrekt model of voorbeeld, wordt slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat levering zal plaatsvinden geheel conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Floramedia behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, het auteursrecht alsmede alle overige intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op alle door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, programmatuur en producten enzovoort. Deze blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, anderszins verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. De koper/opdrachtgever garandeert Floramedia dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale en internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht, het recht van de industriële en intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De koper/opdrachtgever vrijwaart Floramedia zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Floramedia bevoegd doch niet gehouden nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Floramedia geen inbreuk op deze rechten maakt.

Artikel 6. Totstandkoming overeenkomst
Bij bestellingen via de websites verstrekt Floramedia de koper/opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord, waarna de koper/opdrachtgever kan bestellen via de website. Door te bestellen verklaart koper/opdrachtgever zich te registreren met juiste naam, adres en andere gevraagde gegevens. Door te bestellen ten behoeve van een bedrijf verklaart koper/opdrachtgever eveneens op te treden als wettelijke vertegenwoordiger van dat bedrijf dan wel dat een toepasselijke procuratie is verleend. De koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel misbruik gepleegd door andere personen met deze gegevens. Bij verlies of diefstal van het wachtwoord dient de koper/opdrachtgever Floramedia onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat maatregelen kunnen worden getroffen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Floramedia van de bestelling van koper/opdrachtgever via de websites. Overige overeenkomsten komen eerst tot stand na acceptatie door Floramedia van de bestelling van koper/opdrachtgever door schriftelijke bevestiging door de directie van Floramedia of door een werknemer van Floramedia aan wie een toepasselijke procuratie is verleend dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door Floramedia. Floramedia is te allen tijde gerechtigd van koper/opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen (waaronder begrepen betaling van voorschotten) en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot genoegzaam aan haar verzoek is voldaan. Floramedia is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Floramedia dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Koper/opdrachtgever is bij het oorspronkelijk tot stand komen aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht alle aan de zijde van Floramedia ontstane schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen de gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten e.d., volledig te vergoeden.

Artikel 7. Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Op alle via de websites bestelde producten zijn de prijzen van toepassing die op de bestellijst staan vermeld. Op orders met een geringe goederenwaarde worden order- en transportkosten in rekening gebracht, met betrekking tot bestellingen via de website overeenkomstig de tabel aldaar genoemd en met betrekking tot bestellingen op andere wijze zullen de order- en transportkosten in de orderbevestiging worden gespecificeerd. De prijs die Floramedia voor de door haar te verrichte prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting slechts een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd betracht.

Artikel 8. Prijswijzigingen
Indien Floramedia met koper/opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is zij desalniettemin na verloop van een termijn van 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd tot eenzijdige verhoging van die prijs indien kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan. Floramedia zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis brengen van koper/opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt is koper/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij zulks onverwijld na kennismaking van de prijsverhoging schriftelijk aan Floramedia mededeelt. Koper/opdrachtgever heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding of nakoming. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de koper/opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de koper/opdrachtgever die Floramedia tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. Floramedia is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de koper/opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Floramedia zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichte prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 9. Betalingstermijn
Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper/opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de door Floramedia opgegeven bankrekening of door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Floramedia, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opschorting van, verrekening met, of “eigen” beslag (waaronder ook wordt verstaan beslag door groepsmaatschappijen) op aan Floramedia verschuldigde bedragen is niet toegestaan. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de koper/opdrachtgever in verzuim, tenzij anders is overeengekomen. Hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Floramedia. Floramedia is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven te berekenen. De koper/opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerster verzoek van Floramedia zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Floramedia te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Floramedia daarop zonder moeite verhaal zou kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerster verzoek van Floramedia tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper/opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10. Incassokosten
Indien de koper/opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening. In ieder geval is hij verschuldigd de buitengerechtelijke kosten berekend volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Floramedia aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Levering
Ter uitvoering van de via de websites of anderszins tot stand gekomen overeenkomsten worden orders afhankelijk van de hoogte van de goederenwaarde binnen Nederland al dan niet franco geleverd aan het opgegeven adres. Dit kan slechts één adres betreffen. Indien via de website een overeenkomst tot stand is gekomen, kan op de tabel op de website worden bezien vanaf welke goederenwaarde franco wordt geleverd. Indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen, dan worden de kosten op de orderbevestiging gespecificeerd. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering dient koper/opdrachtgever Floramedia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. In ieder geval zal aan de leveringsplicht voldaan zijn indien Floramedia de verkochte zaken op het met koper/opdrachtgever overeengekomen tijdstip en de overeengekomen locatie heeft aangeboden waarbij het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd als voldoende bewijs zal gelden. Leveringstermijnen gaan in op de dag van acceptatie door Floramedia van de bestelling van koper/opdrachtgever via de websites of in overige gevallen na kennisneming door Floramedia van alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen etc. en nadat de eventueel overeengekomen deelbetaling door Floramedia is ontvangen. Indien door gewijzigde omstandigheden en/of door niet tijdige levering van benodigde materialen aan Floramedia vertraging ontstaat, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd gedurende welke koper/opdrachtgever enig aan Floramedia verschuldigd bedrag nadat dit opeisbaar is geworden onbetaald heeft gelaten. Koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd c.q. aan hem worden geleverd. Wanneer koper/opdrachtgever afname weigert of nalatig blijft met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de afname/levering zullen de goederen gedurende een maand worden bewaard voor rekening en risico van koper/opdrachtgever. Na verloop van deze termijn is Floramedia gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of daarover anderszins te beschikken, zulks onverminderd haar rechten jegens koper/opdrachtgever. Het is Floramedia toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten wordt geleverd is Floramedia bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Floramedia is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 12. Gebreken en klachttermijnen
De koper/opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn geleverd wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Floramedia te melden. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper/opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in de twee voorgaande leden van dit artikel tijdig te doen. De prestatie van Floramedia geldt in elk geval als deugdelijk, indien koper/opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering, schriftelijk te melden aan Floramedia, in welk geval koper/opdrachtgever uitsluitend de rechten toekomen als weergegeven in artikel 19.

Artikel 13. Zet-, druk- of andere proeven
De koper/opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Floramedia ontvangen zet-, druk, of andere proeven zorgvuldig op fouten (ook met betrekking tot enige aangebrachte code, waaronder de EAN code) en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd aan Floramedia terug te zenden. Indien de koper/opdrachtgever op de website eigenhandig het product samenstelt, ontvangt hij geen proef. Goedkeuring van de proeven door koper/opdrachtgever geldt als erkenning dat Floramedia de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Floramedia is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door koper/opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de koper/opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 14. Afwijkingen
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk, of andere proef, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al of niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
oplagen tot 20.000 eenheden: 10%;
oplagen van 20.000 en meer: 15%.
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingswerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwerkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Floramedia ter inzage. Floramedia zal de koper/opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. Afwijkingen in de overige door Floramedia gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Floramedia ter inzage. Floramedia zal de koper/opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 15. Duurovereenkomsten en periodieke uitgaven
Een overeenkomst tot vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die tenminste 4 keer per jaar verschijnt en zes maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt en onder vervaardiging als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen het vervaardigen van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden ter verspreiding van de uitgave. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts worden opgezegd door middel van een aangetekende met ontvangstbevestiging verzonden brief.

Artikel 16. Eigendom productiemiddelen enzovoort
Alle door Floramedia vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en –vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Floramedia, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. Floramedia is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken af te geven aan koper/opdrachtgever noch deze voor koper/opdrachtgever te bewaren. Indien Floramedia en koper/opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Floramedia zullen worden bewaard, dan geschiedt dit voor de duur van maximaal een jaar en zonder dat Floramedia instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17. Eigendom koper/opdrachtgever, pandrecht
Floramedia zal de door koper/opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder, doch de koper/opdrachtgever draagt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van deze zaken en dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. De koper/opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Floramedia van kopij, tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt, welke koper/opdrachtgever onder zich houdt voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Floramedia worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de koper/opdrachtgever Floramedia op verzoek en tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. De koper/opdrachtgever verleent Floramedia pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Floramedia door hem in de macht van Floramedia worden gebracht, zulks ter eerdere zekerheid van al hetgeen koper/opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Floramedia verschuldigd mocht zijn, waaronder mede begrepen niet opeisbare en voorwaardelijke schulden.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding
De vorderingen van Floramedia op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Floramedia omstandigheden ter kennis komen die Floramedia goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of indien Floramedia de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Floramedia bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Floramedia om schadevergoeding te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materia(a)l(en) waarvan Floramedia zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Floramedia bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

Artikel 19. Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis door Floramedia verhindert en die niet aan Floramedia is toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, stakingen in het bedrijf van Floramedia of in bedrijven waarvan Floramedia voor de nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waar Floramedia afhankelijk van is en algemene vervoersproblemen. Floramedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Floramedia haar verbintenis oorspronkelijk had moeten nakomen. Floramedia zal de koper/opdrachtgever binnen een onder de gegeven omstandigheden redelijk te achten termijn schriftelijk in kennis stellen indien zich bij Floramedia een geval van overmacht voordoet. In geval van overmacht kan de koper/opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Floramedia opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Floramedia niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de andere partij tot schadevergoeding gehouden kan worden. Indien Floramedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
Voor gebreken aan/in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in de artikelen omtrent "Gebreken en klachttermijnen" (artikel 12) en “Zet-, druk- of andere proeven” (artikel 13) in deze voorwaarden. Floramedia is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper/opdrachtgever welke het onmiddellijk en dadelijk gevolg is van een aan Floramedia toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt die schade welke het bedrag van driemaal de koopsom exclusief BTW van het specifieke ondeugdelijk geleverde product (apparaat) niet te boven gaat. Deze maximering geldt ook indien ten aanzien van één levering (geleverd apparaat) meerdere schadegevallen of soorten schades zich voordoen. Floramedia is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van levering of het gebruik van door haar verkochte/verbruikte merkproducten c.q. van producten waarvan de producent bekend is c.q. achterhaald kan worden. In die gevallen dient de koper/opdrachtgever de producent van het product aan te spreken. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstillegging of -vertragingsstoornis, onkosten, derving van inkomsten etc.) en andere (gevolg)schade (waaronder letselschade), welke dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich zelf desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Floramedia is nimmer aansprakelijk voor (schade als gevolg van) gebreken aan zaken indien blijkt dat door koper/opdrachtgever of derden verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest of voor (schade als gevolg van) de kwaliteit van materialen welke door Floramedia zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van of namens koper/opdrachtgever, noch voor de mogelijkheid van toepassing van die materialen. De uit één en ander eventueel voortvloeiende schade zullen door koper/opdrachtgever dienen te worden gedragen, daaronder begrepen de schade welke door Floramedia wordt geleden. Iedere aansprakelijkheid vervalt als koper/opdrachtgever niet heeft zorg gedragen voor tijdig en regelmatig onderhoud. Bij het aanbrengen op verpakkingen van enige code, waaronder de EAN code, aanvaardt Floramedia geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de bruikbaarheid, noch voor de gevolgen van het niet kunnen lezen of het onjuist lezen van een zodanige code door daartoe geëigende apparatuur. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Floramedia of haar leidinggevende ondergeschikten. In dat geval zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan driemaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende specifiek product. Koper/opdrachtgever verbindt zich Floramedia te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken of vorderingen van derden in verband met enige leveringsverplichting jegens koper/opdrachtgever dan wel aan of ten behoeve van deze geleverde zaken en/of gegeven adviezen welke is veroorzaakt door gebruik van tekeningen, gegevens, monsters, modellen, programmatuur, materialen of onderdelen dan wel door toepassing van werkwijze welke aan Floramedia door of vanwege koper/opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud
De door Floramedia geleverde zaken blijven eigendom van Floramedia totdat de koper/opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Floramedia gesloten overeenkomsten is nagekomen te weten de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Floramedia verrichte of te verrichten diensten en/of eventuele vorderingen wegens niet nakomen door de koper/opdrachtgever van een koopovereenkomst(en) of onderhoudsovereenkomst(en). Het eigendomsvoorbehoud blijft in stand niettegenstaande eventuele vergoedingen of voorschotten die Floramedia heeft ontvangen van enige derde ten aanzien van de facturen. Door Floramedia afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door koper/opdrachtgever niet worden doorverkocht of anderszins worden vervreemd. Overigens is de koper niet bevoegd de door Floramedia geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen ten gunste van een derde zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Floramedia. Indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Floramedia gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper/opdrachtgever of derden die de zaak voor hem houden weg te halen of weg te doen halen. De koper/opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Floramedia is gerechtigd zich op alle noodzakelijke wijzen toegang te verschaffen tot de ruimte waar haar eigendommen zich bevinden, zij het dat de koper/opdrachtgever of enige rechthebbende tot de ruimte waar de zaken zich bevinden door Floramedia schadeloos zullen worden gesteld voor eventuele schade aan sloten, deuren of ramen. Koper/opdrachtgever verleent hierbij Floramedia toestemming daartoe. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper/opdrachtgever verplicht om Floramedia voordien en zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden schriftelijk op de hoogte te stellen. De koper/opdrachtgever verplicht zich hierbij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Floramedia ter inzage te geven. Daarnaast verplicht de koper/opdrachtgever zich hierbij alle aanspraken van de koper/opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken alsmede alle vorderingen die de koper/opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen of verhuur van onder eigendomsvoorbehoud door Floramedia geleverde zaken, te verpanden aan Floramedia op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. Tenslotte verplicht de koper/opdrachtgever zich hierbij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te afficheren als eigendom van Floramedia en op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Floramedia ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper/opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Ten behoeve van het vestigen van de hiervoor genoemde pandrechten of eventuele andere maatregelen die Floramedia ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen alsmede ter zekerheid van al hetgeen koper/opdrachtgever aan Floramedia nu of ter enige tijd verschuldigd is of zal worden, verstrekt de koper/opdrachtgever hierbij nu reeds voor alsdan een onherroepelijke en ongeclausuleerde volmacht aan Floramedia. De boeken van Floramedia gelden als sluitend bewijs voor het bestaan of het tenietgaan van één of meer vorderingen. Floramedia is gerechtigd, bij akte en mededeling daarvan aan de koper/opdrachtgever, haar eigendom(svoorbehoud) over te dragen aan financiers, leasemaatschappijen, pandhouders op debiteuren van Floramedia. Koper/opdrachtgever verklaart zich hierbij daarmee akkoord.

Artikel 22. Geschillen
Op elke overeenkomst tussen Floramedia en de koper/opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdend geschillen.